Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Veteriner Fakültesinde beş yıllık Lisans Eğitimi yapılır. Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler koşulları yerine getirmek Kaydıyla Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimine kabul edilir. Yüksek Lisans Eğitimi için öngörülen süre üç, Doktora Eğitimi için ise beş yıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Lisans ve/veya Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Kazanılan Derece
Bu program yükseköğretimde ECTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine sahiptir. Yüksek Lisans derecesi ile doktora programındaki eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar İç Hastalıkları alanında bilim doktorası derecesi" alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Doktora Programına, Veteriner (Yüksek) Lisans derecesine belirli bir not ortalaması ile sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren ve mülakat sınavı sonucunda güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci kabul edilir. Lisans diploması ile doktora programına başvuru ise doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 standart puan bir puana sahip olmaları gerekir. Adayların ÜDS/KPDS’den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden buna denk puana sahip olmaları gerekir. Doktora programına öğrenci kabulü ve yerleştirilmesi; ALES puanının %60’ı, lisans diploması ile başvuranlarda lisans diploma notunun %20’si, tezli yüksek lisans notunun %20’si ile mülakat değerlendirmesinin %20’si toplanarak EYK’ca yapılır. Adayın başarılı sayılabilmesi için her üç değerlendirmeden alınan toplam puanın 100 tam not üzerinden en az 70 olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yürürlükteki Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
İç Hastalıkları alanında doktora eğitimine başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 alınması gerekir. Seminerler, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması, kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili
İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora Programı’nın temel hedefi, ilgili alana bilimsel katkı yapabilecek, etkin ve rasyonel çalışma disiplini, kazanmış, girişimci insan gücünün yetiştirilmesidir. İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Doktora eğitimini başarı ile bitiren öğrenciler, İç Hastalıkları doktoru (PhD) ünvanını alırlar. Doktora eğitimi sırasında gerekli temel bilgilerin verilmesi yanında, alandaki güncel gelişmelerin takip edilmesi, kaynak tarama ve değerlendirilmesi ile proje hazırlama ve yürütmeye yönelik bilgiler aktarılır. Doktora öğrencileri eğitim sürecinde iki seminer sunarak yayın tarama, seminer hazırlama ve sunma teknikleri konularında da kendilerini geliştirirler. Doktora eğitimi sırasında hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma, ulaşılan bilginin değerlendirilerek teoriye ve pratiğe aktarılması sağlanır.
Mezunların İstihdam Profilleri
İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora Programı mezunları; büyük ve küçük hayvan sağlığını ilgilendiren tüm alanlarda çalışma ve bilgilerini kullanma imkânı bulma yanında, üniversitelerde akademik kariyere başlama olanağına sahiptir. Büyük ve Küçük Ruminant Hastalıkları konusunda doktor ünvanı alan mezunlar, büyük işletmelerde özellikle sürü sağlığı alanında başarı ile hizmet verirler. Küçük hayvan hekimliğinde doktora çalışmasını tamamlayan mezunlar, ülke genelinde özel klinik, poliklinik veya hastanelerde çalışma olanağı bulurlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içi yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon veya kamu veya özel kuruluşlara uzman pozisyonu için başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu şeklinde olup, yazılı, yazılı-sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlarda tam not 100’dür. Başarı notu ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplanması ile hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için hem bu toplamın hem de yarıyıl sonu sınavı notunun, doktora için en az 75 puan olması gerekir. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde 100 üzerinden alınan puanların harf notları ile değerlendirilmesinde; yürürlükteki ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki puanlama tablosu dikkate alınır. Dersin devam şartının yerine getirilememesi veya yarıyıl sonunda başarısız olunması durumunda, yürürlükteki ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır. Öğrencinin aldığı tüm notlar not kütüğüne işlenir.
Mezuniyet Koşulları
Doktora Programı lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için 42 krediden az 48 krediden fazla olmamak koşuluyla en az on dört ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını, Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 24 krediden az, 36 krediden çok olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsar. Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en az yedi yarıyıl olmak koşuluyla sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az dokuz yarıyıl olmak üzere on yarıyıldır. Belirtilen süreler sonunda tez savunma sınavına giremeyen öğrenciye en fazla dört yarıyıl ek süre verilir. Kredili dersler ve iki seminer, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için ise iki yarıyıldan az olmamak koşulu ile dört yarıyıl içerisinde tamamlanır. Doktora çalışması sonucunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden bir veya birkaçını sağlaması gerekir.
Staj Durumu
Belirsiz
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu