Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN
Mevlana Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 2011 yılında, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programına ilk öğrencilerini Yüksek Öğretim Kurumu’nun 11.06.2019 tarih ve 6222 sayılı yazısı ile 2019-2020 Öğretim yılında 60 kontenjanla kabul etmeye başlamıştır. Programa, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin uyguladığı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sözel puan türüyle öğrenci alınmaktadır. Özel Eğitim Öğretmenliği programının lisans eğitimi süresi 4 yıl (sekiz yarıyıl) olup sadece I. Öğretim (gündüz) olarak yürütülmektedir. Programın lisans eğitiminin dili Türkçe’dir. Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programında öğretmen adaylarına meslek bilgisi (%28), alan eğitimi (%59) ve genel kültür (%13) alanlarında dersler verilmektedir. Öğretmen adayları meslek bilgisi dersleri aracılığıyla alan eğitimi derslerinden edinmiş oldukları bilgileri, öğrencilerin gelişim düzeylerine dikkate alarak, nasıl öğretecekleri ve öğretimin yapılacağı ortamın düzenlenmesi gibi konulara yönelik temel mesleki bilgileri alırlar. Alan eğitimi derslerinde ise öğretmen adaylarına özel eğitim alanın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazandırılmak amaçlanmaktadır. Son olarak genel kültür alanındaki dersler, öğretmen adaylarının topluma uyum sağlayabilmesi yanı sıra toplum sorunlarını fark etme ve çözümüne katkıda bulunmasına yöneliktir. Öğretmen adaylarının, bu üç alanda edindiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri birleştirmesi için 3 ve 4. sınıflarda uygulama dersler yer almaktadır. Öğretmen adaylarının özel eğitimin farklı alanlarında (zihin, otizm, özel yetenekliler gibi) uzmanlaşması hemen hemen her yarıyıl açılan seçmeli dersler aracılığıyla sağlanmaktadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı, Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı, Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı ve İşitme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere 4 anabilim dalından oluşmaktadır. Anabilim dallarının temel amacı Özel Eğitim Öğretmenliği lisans programında uzmanlık alanıyla ilgili alandaki dersleri yürütmek, uzmanlık alanıyla ilgili derslerin koordinasyonunu sağlamak ve uzmanlık alanıyla ilgili araştırmalar yürütmektir. Özel Eğitim Öğretmenliği programı 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve farklı üniversitelerde lisansüstü eğitimine devam eden 4 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü 2011 yılında, 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programına ilk öğrencilerini Yüksek Öğretim Kurumu’nun 11.06.2019 tarih ve 6222 sayılı yazısı ile 2019-2020 Öğretim yılında kabul etmeye başlamıştır.
Misyon
Özel Eğitim Öğretmenliği mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Atatürk İlke ve İnkılapları ile Türk toplumunun değerlerini benimsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış; özel eğitim alanındaki güncel bilimsel bilgiden ve modern eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanarak kuramsal bilgiye dayalı uygulamalar yürüten, evrensel bilgi birikimine katkıda bulunan ve özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve bağımsız yaşamları için özel gereksinimli bireylerle, ailelerle, resmi ve özel kurumlarla, ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla birlikte aktif olarak çalışacak özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.
Vizyon
Özel Eğitim Bölümünün vizyonu, özel eğitim alanında yüksek mesleki yeterliliğe sahip öğretmenler yetiştiren, yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ulusal ve ulaslararası alanyazına katkı sağlayan ve yön veren, toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen ve olası çözüm önerileri üreterek politikaların belirlenmesine yardımcı olan saygın ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Amaç
Özel Eğitim Bölümünün temel amacı, Öğrencilere karşı açık görüşlü ve objektif olan, öğrencilerin beklenti ve gereksinmelerini dikkate alan, eğitimle ilgili sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilen, eğitimde bireysel farklılıkları dikkate alan, yenilik ve gelişmelere açık, kendini sürekli yenileyebilen, toplumsal değişmeleri anlayıp yorumlayabilen, eğitim teknolojisindeki gelişmeleri yakından izleyen, araştırmacı bir yapıya sahip olan ve yüksek başarı beklentisi bulunan; Öğrenim gördüğü alanın ve yetiştirildiği mesleğin bütün yeterliklerine (öğretim sürecini planlama, çeşitlilik getirebilme, öğretim ortamını düzenleme, öğrencilerdeki gelişimi izleme) sahip, genel kültür düzeyi yüksek, Sahip olduğu tüm bu özelliklerle özel gereksinimli bireylere, toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız, mutlu, üretken ve topluma aktif katılımcı olmalarını sağlayacak temel yaşam becerilerini kazandırmayı hedefleyen özel gereksinimli bireylerle, ailelerle, resmi ve özel kurumlarla, ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla birlikte aktif olarak çalışacak özel eğitim öğretmenleri yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Eğitim fakültesi derslikleri, eğitim fakültesi kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, toplantı odası, toplantı salonu bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Sınıflarda bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, akıllı tahta bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu