Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili birimin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. Stajın zorunlu olup olmaması fakülteden fakülteye farklılık göstermektedir.

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.

Stajın dönem ve süreleri, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili birimce belirtilir. Ancak staj süresi, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri içinde yer alan meslek yüksekokulu öğrencileri için otuz, diğer birim öğrencileri için yirmi iş gününden az olamaz. Üniversitemizde Staj yapılan Bölüm/Programlar şunlardır:

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya 1-2; Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu – Seyahat İşletmeciliği 1-2, Turizm Rehberliği 1-2, Yiyecek İçecek İşletmeciliği 1-2; Ziraat Fakültesi – Tarım Ekonomisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Makineleri, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Zootekni; Aydın Sağlık Yüksekokulu – Ebelik, Veteriner Fakültesi, ve tüm meslek yüksekokulları.

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.

Öğrencinin faaliyet süresi lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay arasında bir süredir. Meslek yüksekokulu gibi kısa dönemli yükseköğretim programları öğrencileri için asgari süre 2 aydan başlar, 12 aya kadar sürebilir.

Öğrencilerin faaliyete katılabilmeleri için Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmaları; öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumuna başvurmaları ve Erasmus kapsamında staj yapmak üzere seçilmeleri gerekmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi de Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibidir ve her yıl Erasmus Öğrenim ve Staj Programı’na öğrenci göndermek için ilana çıkılır.

Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu